Skip to content

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer u online bestelt bij:
Restaurant Demo
Adres: Industrieweg 82 N, 2651 BD Berkel en Rodenrijs, Nederland
Menuvaluta: EUR
(hierna het “Restaurant” of “Wij” of “Ons” genoemd)
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op u als klant voor online bestellen (hierna “u” of de “gebruiker” of de “klant” genoemd).
LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. INDIEN U NIET GEBONDEN WILT ZIJN AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, MAG U GEEN TOEGANG TOT EN/OF GEBRUIK MAKEN TOT ONLINE BESTELLEN (HIERNA ‘ONLINE BESTELTOEPASSING’ genoemd). TOEGANG TOT EN/OF GEBRUIK VAN DE ONLINE BESTELLING DOOR U WORDT BESCHOUWD ALS UW AANVAARDING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.
1. Wijzigingen
  1. Met inachtneming van de geldende wettelijke voorschriften, kunnen wij naar eigen goeddunken van tijd tot tijd de gebruiksvoorwaarden wijzigen of anderszins wijzigen. We raden u aan om, elke keer dat u online bestelt, de Algemene voorwaarden aandachtig te lezen, aangezien deze van invloed kunnen zijn op uw rechten.
2. Bepalingen
  1. Deze Algemene voorwaarden beschrijven de algemene voorwaarden voor online bestellen tussen ons en u en de verschillende rechten en plichten van de partijen.
3. Toepassing
  1. Voor alle duidelijkheid: deze Algemene Voorwaarden zijn (ook) van toepassing bij online bestellen via de applicatie (hierna de “online bestelapplicatie” of de “applicatie” genoemd; de applicaties is de online bestelapplicatie die door de Klant wordt gebruikt. om zijn bestelling te plaatsen voor verschillende producten en/of diensten (hierna de “producten” en/of “diensten” genoemd).
4. Eigendom
  1. De online bestelapplicatie is eigendom van en wordt beheerd door de licentiegever van de licentieovereenkomst met betrekking tot het gebruik van de applicatie om online te bestellen. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van deze Algemene Voorwaarden en voor de duidelijkheid U dient ook de licentieovereenkomst met betrekking tot het gebruik van de applicatie te respecteren om online te bestellen.
5. Juist- en betrouwbaarheid
  1. Het Restaurant zal alle nodige inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de informatie met betrekking tot de online bestelling juist en betrouwbaar is. Dit kan echter niet onfeilbaar zijn en er kunnen soms fouten optreden. U dient passende maatregelen te nemen om alle informatie met betrekking tot de online bestelling te verifiëren voordat u deze gebruikt. Voor zover maximaal toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, wijst het Restaurant elke garantie of verklaring van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, met betrekking tot welke kwestie dan ook met betrekking tot de online bestelling, inclusief maar niet beperkt tot de beschikbaarheid van de online bestelapplicatie.
6. Herzien voorwaarden
  1. Het Restaurant kan van tijd tot tijd de informatie met betrekking tot de online bestelapplicatie en/of -verwerking herzien en behoudt zich het recht voor om dergelijke wijzigingen aan te brengen zonder enige verplichting om eerdere, huidige of toekomstige klanten hiervan op de hoogte te stellen. Het Restaurant is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit enig gebruik van de hierin opgenomen informatie en/of in verband met het online bestelproces.
7. Aansprakelijkheid
  1. Door online te bestellen, erkent u en stemt u ermee in dat het gebruik van de online bestelapplicatie en/of -processen op eigen risico is en voor zover maximaal toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, in geen geval Wij aansprakelijk zullen zijn voor enige directe, indirecte, incidentele , speciale, gevolg- of punitieve schade, verliezen, kosten of uitgaven, noch voor winstderving die voortvloeit uit het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, deze online bestelling en/of enige toepassing en/of materiaal op enige site die aan deze online is gekoppeld bestelapplicatie (inclusief maar niet beperkt tot virussen of andere fouten of defecten of storingen in computertransmissies of netwerkcommunicatie), zelfs als we op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Daarnaast kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot eventuele wijzigingen die door onbevoegde derden zijn aangebracht in de inhoud van de online bestelapplicatie en/of het proces. Alle expliciete of impliciete garanties of verklaringen zijn uitgesloten voor zover toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving.
8. Verantwoordelijkheid derden
  1. De online bestelapplicatie en/of het online bestelproces kan inhoud, informatie of links naar derden of sites van derden bevatten. Het Restaurant is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites of voor de inhoud van advertenties of sponsoring van derden, noch voor de naleving van enige regelgeving. De toegang tot de links is op eigen risico van de gebruiker en het Restaurant geeft geen verklaringen of garanties over de inhoud, volledigheid of juistheid van deze links of de sites die een hyperlink bevatten naar deze online bestelapplicatie. U stemt ermee in het Restaurant schadeloos te stellen en te ontheffen van enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van informatie van een derde partij of uw gebruik van een website van een derde partij.
9. Auteursrecht
  1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, alle informatie met betrekking tot de online bestelapplicatie (inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, knoppen en tekst).